HUBS: Kasvun ajattelutapa – muutoksista selviämisen supervoima?

Tämä blogiteksti Kasvun ajattelutapa – muutoksista selviämisen supervoima julkaistaan osana Talentchainin ja HUBSin yhteistyökurssia Tulevaisuuden työelämätaidot. Blogitekstin on kirjoittanut Kaneli Kilpikari. Tutustu myös muihin Talentchainin blogin työelämätaitoja käsitteleviin julkaisuihin.

Kasvun ajattelutapa – muutoksista selviämisen supervoima?

Tulevaisuuden tärkeimpien työelämätaitojen joukossa ennakoidaan olevan esimerkiksi seuraavien taitojen: yllättäviin ja muuttuviin tilanteisiin reagointi, uutta luova ajattelu, työprosessien suunnittelu, aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat, aloitteellisuus, stressin sietokyky, kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia, myönteinen suhtautuminen muutoksiin ja kasvun ajattelutapa (Institute for the Future 2020; World Economic Forum 2020; Marr 2019.) Näistä viimeiseksi mainittu, kasvun ajattelutapa, liittyy mielestäni muihinkin lueteltuihin taitoihin, ja niinpä sen voisikin nähdä eräänlaisena tulevaisuuden työelämän supertaitona.

Mutta mitä kasvun ajattelutapa tarkoittaa ja miksi se voisi olla supertaito?

Kasvun ajattelutapa (growth mindset) on Standfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweckin 2000-luvulla määrittelemä käsite, joka kuvaa tietynlaista tapaa ajatella ja nähdä asiat. Kasvun ajattelutavan omaavat ihmiset uskovat perusominaisuuksiensa olevan sellaisia, joita he voivat omalla toiminnallaan muuttaa. He ajattelevat, että jokaisella on synnynnäisiä lahjakkuuksia, kiinnostuksen kohteita ja temperamentin piirteitä, mutta jokainen voi kasvaa ja muuttua kokemuksen ja oppimisen kautta. Omaa potentiaaliaan ei siis voi ennalta tietää, vaan vasta kokeilemalla selviää millaisia ominaisuuksia ja millaista menestymistä harjoittelu saa aikaan. Vastakohta kasvun ajattelutavalle on muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset).  Muuttumattoman ajattelutavan omaavat ihmiset näkevät ominaisuutensa ennalta määrättyinä: olen saanut syntymässäni esimerkiksi tietyn määrän älykkyyttä ja lahjakkuutta, ja se määrittää tulevaa oppimistani, osaamistani ja suoriutumistani. (Dweck 2012.)

Työelämä on monella tapaa muuttunut viime vuosikymmeninä. Aiemmin oli tavallisempaa, että työntekijä valitsi uusien taitojen oppimisen päättäessään edetä urallaan. Eteneminen oli kannustettavaa, muttei pakollista. Muutoksen valinneilla oli mahdollisuus valmistautua siihen henkisesti. Entäpä nykyään?  Monenlaiset muutokset ovat työelämässä arkipäivää ja koskettavat kaikkia työntekijöitä. Teknologia edistyy kiihtyvällä tahdilla, toimintoja automatisoidaan, digitalisaatio lisääntyy ja muuttuva maailmaa vaatii tarjoamaan palveluja uusilla tavoilla.

Kuten korona-pandemia osoitti, voi työelämää kohdata valtava muutospaine hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Muutoksiin ei ole mahdollisuutta ja aikaa varautua. Niihin on pakko sopeutua. Miten tämän kaiken kanssa sitten voi selvitä? Ajattelen, että kasvun ajattelutapa on tässä varsinainen supervoima! Se mahdollistaa muutoksen kohtaamisen avoimesti, omiin kykyihin ja niiden kehittämiseen ja itseensä uskoen. Se auttaa näkemään muutoksen mahdollisuutena kasvaa, kehittyä ja rakentaa jotain ihan uutta.

Kasvun ajattelutavan omaava työntekijä on halukas ja motivoitunut oppimaan uutta, hän näkee epäonnistumiset ja muutokset mahdollisuutena kasvaa, ja ymmärtää, että taidot kehittyvät harjoittelemalla. Hän luottaa omiin mahdollisuuksiinsa, iloitsee toisten onnistumisista ja löytää niistä ideoita omaan kasvamiseensa. Muuttumattoman ajattelutavan omaavalla työntekijällä puolestaan on jatkuva tarve vaikuttaa osaavalta, koska hän ajattelee, että hänen osaamisensa on ennalta määriteltyä.  Hän saattaa vältellä haasteita, luovuttaa ennen kuin edes yrittää ja on usein puolustuskannalla. Hän näkee yrittämisen hyödyttämänä, epäonnistumisen osoituksena omasta kyvyttömyydestään ja kokee toisten menestymisen uhkaavana. Hän luo ajattelemalla itseensä vastustusta, stressiä ja ahdistusta.

Meissä aikuisissakin on muuttumattoman ajattelutavan omaavia ihmisiä paljon. Miten usein kuulekaan jonkun perustelevan, että en voi esiintyä, kun minulla ei ole puhumisen lahjoja tai tämä on minulle mahdotonta, koska en ymmärrä matematiikkaa. Mieleni tekee kysyä voiko muuttumattomalla ajatustavalla pärjätä tulevaisuuden työelämässä? Ehkä, mutta ainakin se tekee pärjäämisestä vaikeaa. Vailla kasvun ajattelutapaa muutos on yksilölle uhkaavaa ja aiheuttaa suurta kuormitusta.

Mielenkiintoista on, että samalla kun yritysmaailmassa tehdään suuria investointeja henkilöstön kouluttamiseksi ja uusien taitojen ja menetelmien opettamiseksi, kiinnitetään varsin vähän huomiota ihmisten muutoksia vastustaviin ajatuksiin ja niiden muuttamiseen muutosmyönteisemmiksi (Growth Mindset Institute 2020). Mielestäni ainoa tapa selvitä alati muuttuvan työelämän pyörteissä on ihmisten ja organisaatioiden kouluttaminen näkemään tulevaisuus ja muutokset täynnä mahdollisuuksia. Tämän saavuttaminen vaatii muutoshalukkuuden vahvistamista kasvun ajattelutavan kautta. Muutoshalukkuus syntyy uskosta omiin mahdollisuuksiin ja kykyyn oppia. Usko itseen puolestaan vähentää epäonnistumisen pelkoa ja lisää luottamusta osaamisesta tulevaisuudessakin. Kasvun ajattelutapa auttaa myös pääsemään yli hetkistä, joina olemassa oleva osaaminen menettää merkityksensä ja on alettava rakentamaan uutta osaamista. (Growth Mindset Institute 2020.)

Miten sitten rakentaa kasvun ajattelutapaa itsessään ja työelämässä? Omaa ajatteluaan kannattaa tarkkailla ja huomata ne hetket, joina itse luo ajattelullaan elämäänsä esteitä. Miettiä, mitä muuttuisi, jos valitsisi uskoa omaan kehittymiseensä ja mahdollisuuksiinsa. Palautetta toiselle antaessa kannattaa keskittyä siihen, mitä toinen teki ja antoi itsestään onnistuakseen tai epäonnistuakseen, ja millaisen oppimisen prosessin hän kävi läpi. On paljon tärkeämpää nähdä läpikäyty prosessi lopputuloksen sijaan: miten paljon tehtiin töitä ja mietittiin asioita, mitä opittiin ja missä kehityttiin. Kasvun ajattelutavan rakentamisessa tärkeää on myös epäonnistumisten näkeminen arvokkaana. Jos ei koskaan epäonnistu, ei ole myöskään tarttunut haasteisiin, eikä saanut mahdollisuutta kasvuun. (Kohl 2021.)

Dweck (2014) ohjaa aloittamaan kasvun ajattelutavan opettamisen jo lapsille. Minusta se on hyvä idea. Sen sijaan, että kerromme lapsille mitä heistä voi tulla, annetaan heidän unelmoida isosti ja miettiä, mitä he haluavat maailmassa tehdä. Dweck ohjaa myös kehumaan lapsia viisaasti eli näkemään sen prosessin, jonka lapsi on tehnyt oppiakseen, kehumaan heidän valitsemaansa strategiaa ja sinnikästä päämäärän tavoitteluaan. Ja kun lapsi epäonnistuu, niin autetaan häntä huomaamaan, että epäonnistuminen on mahdollisuus nähdä, mitä pitää vielä oppia päästääkseen perille.

Millaista olisikaan työ työyhteisössä, jonka kaikki jäsenet ovat kasvaneet sisäistämään kasvun ajattelutavan? Voisiko se olla epäonnistumisten vastaanottamista kunnioituksella ja ilolla, suurina opettajina.  Muutosten avointa vastaanottamista ja niiden näkemistä mahdollisuutena kasvaa ihan uuteen potentiaaliin. Iloa ja inspiroitumista toisten onnistumisista. Sinnikkyyttä taistella yli vastoinkäymistä luottaen siihen, että aina voidaan löytää uusia ja parempia ratkaisuja. Ja luottamusta omiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin muutosten keskellä. Mielestäni se voisi parhaimmillaan olla kaikkea tätä. Ja kyllä, kasvun ajattelutapaa voi sanoa muutosten kohtaamisen supervoimaksi!

 

Kaneli Kilpikari

 

P.S. Carol Dweckin menestyskirja on vihdoin julkaistu suomeksi. Sen löytää nimellä Mindset: Menestymisen psykologia. Suosittelen lämpimästi lukemaan. Jokainen meistä voi löytää oman kasvamisen pontentiaalinsa! Kaikki on kiinni tavastamme ajatella, ja sen me valitsemme itse.

 

Lähteet:

Dweck, C. 2012. Mindset. How You Can Fulfil Your Potential. London: Constable & Robinson.

Dweck, C. Developing a Growth Mindset. 2014. Stanford Alumni. Youtube-video. Julkaistu 9.10.2014. https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ

Growth Mindset Institute. 2020. Growth Mindset and The Future of Work. Julkaistu 5.2.2020. https://www.growthmindsetinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/GMI-Future-of-Work-Jan-2020.pdf

Institute for the Future. 2020. Future work skills 2020. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. https://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

Kohl, K. 2021. Developing a Growth Mindset is a core future skill. Talenttalks. Julkaistu 31.7.2021. https://talenttalks.net/developing-growth-mindset-core-future-skill/

Marr, B. 2019. The 10 vital skills you will need for the future of work. Forbes. Julkaistu 29.4.2019. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/29/the-10-vital-skills-you-will-need-for-the-future-of-work/?sh=5bea29663f5b

World Economic Forum. 2020. The Future of Jobs Report 2020. Julkaistu lokakuussa 2020. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf