Ihmisen lyhyt oppimäärä

Ihmisen lyhyt oppimäärä -osaaminen kaikille

Keskusteluissa heräsi ajatus siitä, että mielen hyvinvoinnin perustietous olisi tärkeä taustatuki lähijohtamisessa. Kun johtajalla on perusymmärrys siitä, mitä esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuus tarkoittavat, osaa hän todennäköisesti rohkeammin ottaa niihin liittyviä asioita itsekin puheeksi. Psyykkisten sairauksien tuntemisten lisäksi vieläkin tärkeämmäksi nähtiin se, että niin lähijohtajat kuin kaikki muutkin työntekijät ovat tietoisia siitä, miten henkistä hyvinvointia ylläpidetään, mitkä ovat hälytysmerkkejä voimavarojen uupumisesta ja miten hyvinvoinnin heikkenemiseen tulisi itse reagoida. Olemme tottuneet tunnistamaan fyysisen terveyden muutoksia paremmin kuin henkisen puolen heilahtelua. Mitä enemmän teemme ajatustyötä ja henkistä läsnäoloa vaativia töitä fyysisten töiden sijaan, sitä selkeämmin nousee myös esiin henkisen puolen ongelmia. Tiedetään, että fyysinen ja henkinen puoli ovat tiiviisti kietoutuneet toisiinsa ja on siksi hyödyllistä nostaa henkisen terveyden ymmärtäminen yrityksissä vähintään yhtä vahvaksi kuin fyysisten sairauksien ymmärrys.

Nuorilla itsellään on myös välillä haasteita hahmottaa sitä, mikä on varsinaista mielen sairastumista ja mikä taas on normaaliin elämään kuuluvaa huonompaa fiilistä ja siitä johtuvaa yleistä huonoa oloa. Tämän vuoksi henkisen hyvinvoinnin perustietous olisi erittäin oleellista avata myös nuorille itselleen. Henkisen hyvinvoinnin perustietous voi pitää sisällään myös itsensä tuntemisen taitoa. Kun tuntee riittävällä tasolla omat vahvuudet ja heikkoudet, on helpompi myös aktiivisesti kehittää henkisen puolen kestävyyttä. Tällaisten taitojen edistäminen olisi hyvä huomioida jo ennen työelämää koulumaailmassa, mutta viimeistään kuitenkin työpaikoilla.

  • Yritysten ja työterveystalojen yhteistä valmennusta lukio- ja ammattikouluihin
  • Liiketalouden perustermien systemaattista valmennussta yrityksissä. Esimerkiksi pelkästään liikevaihdon ja käyttökatteen termien syvempi ymmärtäminen mahdollistaa ja hyvien syy-seuraus -suhteiden hahmottamisen arjessa.
  • Oma taloudenhallinta: säästämiseen, sijoittamiseen ja pidemmän tähtäimen talouden hallintaan liittyvät valmennukset. Oman kasvatusympäristön merkityksen tiedostaminen omaan rahaan suhtautumiseen. Omien rahankäyttöön liittyvien persoonallisuuspiirteiden tunnistaminen.

Turha varovaisuus pois keskustelusta

Yksi mielen hyvinvoinnista puhumisen jarruttava tekijä työpaikoilla on se, että toisen ihmisen henkisestä hyvinvoinnista puhuminen koetaan vaaralliseksi aihealueeksi. Pelätään sitä, että henkilökohtaisista asioista juteltaessa tulee tehneeksi jotain rikkomuksia lakiin tai muihin linjauksiin liittyen. Toiseksi pelonaiheuttajaksi koettiin nykypäivän tuomitseva ilmapiiri siitä, jos tekeekin jonkun virheen. Lähijohtaja voi siis nähdä itselleen turvallisemmaksi sivuuttaa paljon vaaroja sisältävän aihepiirin keskustelut kokonaan. Tällaisten pelkojen tullessa mieleen, on tärkeää tiedostaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden työterveydestä ja työturvallisuudesta. Jokaisella ihmisellä on myös luontainen kyky olla inhimillinen toista ihmistä kohtaan ilman psykologin ammattitaitoa, kun vain uskaltaa luottaa tähän kykyyn. On hyvä muistaa, että puhumme ihmisyydestä eikä rakettitieteestä. Maalaisjärjellä pääsee siis pitkälle. Turha pelko olisi hyvä saada karsittua pois henkisen terveyden keskusteluista. Yritystasolla on tärkeää huomta, että usein myös epätietoisuus siitä, mitä saa tehdä tai sanoa ja mitä taas ei sanoa tai tehdä, aiheuttaa ylimääräistä pelkoa ihmiten johtamisessa. Yrityksissä olisi sen vuoksi tärkeä tehdä hyvin yksinkertaiset ohjeet siitä, mitä tehdään, kun ilmenee haasteita henkisen terveyden kanssa. Ohjeistettaisiin muun muassa mihin ollaan yhteydessä ja milloin on kyse akuutista tilanteesta.

Keinoja edistää mielen hyvnvoinnin johtamista:

  • Rohkean kohtaamisen taito tulisi huomioida yrityksissä jo esimiesten rekrytointia tehdessä ja samoin yhtenä valmennuksen osa-alueena
  • ”Ihmisen lyhyt oppimäärä” esimiestyön yhdeksi perusedellytykseksi
  • Oma varhaisen tuen malli henkisen terveyden edistämiseen
  • Kaikkiin yrityksiin selkeät ja yksinkertaiset ohjeet esimiehille siitä, miten toimia mielenterveysasioissa. Työterveystalot voisivat olla tässä päävastuussa.
  • Uusia tapoja harjoitella haastavia henkiseen jaksamiseen liittyviä keskusteluja. Yritysyhteistyö ja yhteistyö työterveystalojen kanssa voi olla hyvä mahdollistaja harjoitustilanteisiin.